Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.

 

KONKURS KOŁA PRZYJACIÓŁ FUNDACJI JANA PAWŁA II

 

Pod patronatem

 

ks. bp. Witolda Mroziewskiego

 

„Musicie od siebie wymagać,

 

nawet gdyby inni od was nie wymagali”

 

 

Regulamin Konkursu

 

Papieski Konkurs na 100 – lecie urodzin św. Jana Pawła II organizowany jest przez Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku.

 

 

Formuła

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII programów katechetycznych działających przy polskich parafiach w Nowym Jorku. Konkurs jest jednoetapowy. Pracę konkursową wykonuje dziecko. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace autorskie, dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do innych konkursów.

 

 

Kategorie:

 

KONKURS PLASTYCZNY

 

KONKURS POETYCKI NA NAJCIEKAWSZY WIERSZ O JANIE PAWLE II

 

 

Kryteria oceny prac konkursowych

 

Komisja konkursowa będzie oceniać prace spełniające wymienione w regulaminie warunki według kryteriów:

 1. Poprawność stylistyczna

 2. Długość wiersza

 3. Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna 

 4. Zgodność z tematem konkursu

 5. Zastosowanie środków stylistycznych

 6. Walory oraz oryginalność formy poetyckiej

 

Terminarz konkursu

 

Termin dostarczania prac: 7 kwietnia 2020 do parafii św. Krzyża (61-21 56 Road, Maspeth NY 11378)

 

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w maju. Dokładna data będzie podana w późniejszym terminie. Laureaci konkursu z poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na uroczystym bankiecie Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawla II w Nowym Jorku. Wszystkie prace będą honorowo zaprezentowane na stronie internetowej fundacji.

 

Ochrona danych osobowych i własności intelektualnej Uczestnik konkursu oraz rodzic/opiekun biorąc udział w konkursie wyrażają równoznacznie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych i tylko przez organizatora konkursu.

 

Postanowienia końcowe

 

Dostarczone prace na konkurs nie będą zwracane autorom. Opinie o poszczególnych pracach konkursowych nie będą udostępniane. Komunikat zawierający informację o wynikach konkursu zostanie opublikowany m.in. na stronie internetowej

Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawla II w Nowym Jorku po uroczystym wręczeniu nagród.

 

Bliższych informacji o konkursie udziela:

 

Krzysztof Gospodarzec – 631-875-8413

Katarzyna Ziółkowska – 347-678-3811

Ewa Bałdyga - 646-309-1245

Koordynatorzy programów katechetycznych odpowiedzialni są za zebranie wszystkich prac na terenie parafii i dostarczenie ich do sekretariatu parafii św. Krzyża na Maspeth w wyznaczonym regulaminem terminie.

 

Wymogi Formalne Konkursu Plastycznego

- Praca jest zgodna z tematem konkursu

 

- Praca powinna być podpisana na odwrocie i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, tytuł pracy, imię i nazwisko (imiona i nazwiska) członków rodziny współtworzących pracę, telefon kontaktowy oraz adres mailowy.

 

Forma pracy konkursowej

 • Technika plastyczna: dowolna.

 

 • Format prac: karta A4, papier techniczny – Brystol

 

Kryteria oceny prac konkursowych

 

Komisja konkursowa będzie oceniać prace spełniające wymienione w regulaminie warunki według kryteriów:

 • Zgodność z tematem konkursu,

 • Walory oraz oryginalność formy artystycznej

 • Estetykę praz ogólny wyraz artystyczny wykonania

 • Indywidualne wykonanie pracy przez dziecko.

 

Wymogi Formalne Konkursu Poetyckiego

 • Praca jest godna z tematem konkursu

 • Praca powinna być podpisana na odwrocie i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, tytuł pracy, imię i nazwisko rodzica/opiekuna,telefonkontaktowy

      oraz adres mailowy.

 

Forma pracy konkursowej

 • Technika poetycka: dowolna.

 

 • Format prac: karta A4

 • Wiersz powinien być w formie drukowanej, a nie pisemnej

Informacje ogólne:

 

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku oraz zaproszeni eksperci. Rodzice dzieci (ich opiekunowie prawni) zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z niniejszym regulaminem. Uczestnictwo w konkursie oznacza pełną akceptację warunków regulaminu. Udział w konkursie jest nieodpłatny. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży (do lat osiemnastu).

Cele konkursu

 

1.  Przybliżenie dzieciom postaci Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin papieża.

 

2.  Pielęgnowanie pamięci o Ojcu Św. w naszych rodzinach oraz wychowanie dzieci w duchu wartości głoszonych przez św. Jana Pawła II.

 

3.  Rozwijanie inwencji twórczej oraz kreatywności dzieci, kształtowanie wrażliwości artystycznej i estetycznej.

 

4.  Kształtowanie postaw sprzyjających poszanowaniu zasad uczciwej rywalizacji

 

5.  Prezentacja plastycznej twórczości dzieci w środowisku lokalnym

 

6.  Integracja wokół wartości wychowawczych zawartych w papieskim nauczaniu.

 

7.  Budowanie rodzinnych więzi międzypokoleniowych poprzez wspólne działanie plastyczne z pomocą rodziców, dziadków, rodzeństwa.

 

Konkurs organizowany jest w trzech grupach wiekowych:

 

- kategoria wiekowa – klasy I-III (tylko konkurs plastyczny)

- kategoria wiekowa – klasy IV – VI (konkurs plastyczny i poetycki)

- kategoria wiekowa – klasy VI – VIII (konkurs plastyczny i poetycki) 

 

Pierwszy etap konkursu przebiega w macierzystych placówkach katechetycznych (parafiach), które do etapu międzyszkolnego wysyłają maksymalnie 3 prace z każdej kategorii wiekowej.