Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.

 

PRACE KONKURSOWE NALEŻY WYSŁAĆ DO 10 LUTEDO 2019 R. NA E-MAIL rjujka@wp.pl

XXXV Międzynarodowy Konkurs

Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

 

Organizatorzy Międzynarodowego Konkursu Literackiego tradycyjnie już przypominają zaprzyjaźnionym z dziecięcą i młodzie­żową twórczością literacką – polonistom, nauczycielom-bibliotekarzom, nauczy­cielom kształcenia zintegrowanego, instruktorom w placówkach kultury, bibliotekarzom bibliotek publicznych, rodzicom i opiekunom – o trzydziestej piątej jego edycji. 

          Na rozstrzygnięty w maju 2018 r., XXXIV Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży nadesłano 8195 zestawów wierszy i opowiadań z 521 szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych – z całej Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Litwy, Ukrainy, Czech i Turcji. Nagrodzone  utwory literackie zostały opublikowane w dedykowanej naszej patronce- Wandzie Chotomskiej-  książce pokonkursowej „Słowo jak witraż duszy” i zostały wręczone młodym literatom podczas uroczystej  gali 21 maja 2018 r. w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku.

Bardzo dziękujemy nauczycielom polskich i polonijnych szkół, z pasją pracującym nad inspirowaniem zainteresowań i doskonaleniem umiejętności literackich swoich uczniów. Zapraszamy do udziału w 35. edycji konkursu.

Najwspanialszej Przyjaciółce Młodych Mistrzów Pióra – Pani Wandzie Chotomskiej – bardzo zależało na rozwijaniu i promowaniu  talentu uczestników naszego konkursu.

 

Regulamin konkursu:

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

2. Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna.

3. Prace konkursowe należy nadsyłać do Gimnazjum nr 2 w Słupsku do 15 stycznia 2019 r. Dla pełnego  obiektywizmu oceny w kategorii poezji – każdy autor proszony jest o nadesłanie kilku wierszy.

4. Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela. Jeśli utwory literackie dziecka przysyła rodzic (opiekun prawny)- pod nazwiskiem autora należy podać imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego).

5. Ze względów organizacyjnych, związanych z bardzo dużą ilością uczestników konkursu serdecznie prosimy o:

  • przysyłanie opowiadań lub utworów dramatycznych do 10 stron maszynopisu;

  • podpisanie i spięcie opowiadania każdego uczestnika;

  • podpisanie każdej strony z wierszami młodych literatów;

  • nadsyłanie wierszy każdego uczestnika na osobnej stronie;

  • opatrzenie pieczątką placówki utworów każdego uczestnika. Nie dotyczy to tekstów wysyłanych przez rodzica (opiekuna prawnego); 

  • wypełnienie karty zgłoszeniowej, która została udostępniona na stronie internetowej Gimnazjum nr 2- www.gimnazjum2slupsk.edupage.org (Międzynarodowy Konkurs Literacki)

  • dołączenie wydrukowanej i wypełnionej karty zgłoszeniowej do koperty z wysyłanymi pracami;

  • dołączenie podpisanej płyty CD zawierającej jedynie teksty prozatorskie – opowiadania i dramaty.

6. Nadesłane teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane.

7. Organizatorzy dopuszczają, w wyjątkowych przypadkach, kiedy autor bardzo słabo zna język polski,  możliwość przysyłania utworów literackich w języku angielskim i niemieckim przez dzieci i młodzież polonijną.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 kwietnia 2019 r.

9. Prace oceniane będą w kategoriach:

  • poezja: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VI, uczniowie klas VII-VIII i gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;

  • proza: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VI, uczniowie klas VII-VIII i gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;

W skład komisji konkursowej wchodzą: poeci, prozaicy i dziennikarze; pracownicy nau­kowi Uniwersytetu Warszawskiego i Aka­demii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści.

10. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców 27 maja 2019 roku, na gościnnej scenie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Uczniowie nagrodzeni oraz ich opie­kunowie zostaną zawiadomieni indywidualnie. Dzieciom, młodzieży i opiekunom spoza Słupska zapew­niamy  możliwość  noclegu w przystępnej cenie – w Bursie Szkoły Podstawowej nr 5.

11. Nagrodzone utwory poetyckie i prozatorskie będą opubli­kowane w kolejnej książce podsumowującej konkurs, a także w prasie  regionalnej.

12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gimnazjum nr 2   w Słupsku.

 

Jolanta Wiśniewska – Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 (z włączonym Gimnazjum nr 2) w Słupsku

Maria Pietryka-Małkiewicz – Koordynatorka Konkursu­

Marta Kiedos – Prezydentka  Soroptimist International Klub w Słupsku

Adres organizatora Konkursu:

Gimnazjum nr 2

im. ks. Jana Twardowskiego

ul Sobieskiego 3

76-200 Słupsk

tel./fax. 059 845-61-40

tel. kontaktowy koordynatora: 692 477 930

www.facebook.com/konkursliterackislupsk

Karta zgłoszeniowa XXXV edycji Konkursu