KONKURS KOŁA PRZYJACIÓŁ FUNDACJI JANA PAWŁA II

 

Pod patronatem

 

ks. bp. Witolda Mroziewskiego

 

„Musicie od siebie wymagać,

 

nawet gdyby inni od was nie wymagali”

 

 

Regulamin Konkursu

 

Papieski Konkurs na 100 – lecie urodzin św. Jana Pawła II organizowany jest przez Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku.

 

 

Formuła

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII programów katechetycznych działających przy polskich parafiach w Nowym Jorku. Konkurs jest jednoetapowy. Pracę konkursową wykonuje dziecko. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace autorskie, dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do innych konkursów.

 

 

Kategorie:

 

KONKURS PLASTYCZNY

 

KONKURS POETYCKI NA NAJCIEKAWSZY WIERSZ O JANIE PAWLE II

 

 

Kryteria oceny prac konkursowych

 

Komisja konkursowa będzie oceniać prace spełniające wymienione w regulaminie warunki według kryteriów:

 1. Poprawność stylistyczna

 2. Długość wiersza

 3. Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna 

 4. Zgodność z tematem konkursu

 5. Zastosowanie środków stylistycznych

 6. Walory oraz oryginalność formy poetyckiej

 

Terminarz konkursu

 

Termin dostarczania prac: 7 kwietnia 2020 do parafii św. Krzyża (61-21 56 Road, Maspeth NY 11378)

 

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w maju. Dokładna data będzie podana w późniejszym terminie. Laureaci konkursu z poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na uroczystym bankiecie Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawla II w Nowym Jorku. Wszystkie prace będą honorowo zaprezentowane na stronie internetowej fundacji.

 

Ochrona danych osobowych i własności intelektualnej Uczestnik konkursu oraz rodzic/opiekun biorąc udział w konkursie wyrażają równoznacznie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych i tylko przez organizatora konkursu.

 

Postanowienia końcowe

 

Dostarczone prace na konkurs nie będą zwracane autorom. Opinie o poszczególnych pracach konkursowych nie będą udostępniane. Komunikat zawierający informację o wynikach konkursu zostanie opublikowany m.in. na stronie internetowej

Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawla II w Nowym Jorku po uroczystym wręczeniu nagród.

 

Bliższych informacji o konkursie udziela:

 

Krzysztof Gospodarzec – 631-875-8413

Katarzyna Ziółkowska – 347-678-3811

Ewa Bałdyga - 646-309-1245

Koordynatorzy programów katechetycznych odpowiedzialni są za zebranie wszystkich prac na terenie parafii i dostarczenie ich do sekretariatu parafii św. Krzyża na Maspeth w wyznaczonym regulaminem terminie.

 

Wymogi Formalne Konkursu Plastycznego

- Praca jest zgodna z tematem konkursu

 

- Praca powinna być podpisana na odwrocie i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, tytuł pracy, imię i nazwisko (imiona i nazwiska) członków rodziny współtworzących pracę, telefon kontaktowy oraz adres mailowy.

 

Forma pracy konkursowej

 • Technika plastyczna: dowolna.

 

 • Format prac: karta A4, papier techniczny – Brystol

 

Kryteria oceny prac konkursowych

 

Komisja konkursowa będzie oceniać prace spełniające wymienione w regulaminie warunki według kryteriów:

 • Zgodność z tematem konkursu,

 • Walory oraz oryginalność formy artystycznej

 • Estetykę praz ogólny wyraz artystyczny wykonania

 • Indywidualne wykonanie pracy przez dziecko.

 

Wymogi Formalne Konkursu Poetyckiego

 • Praca jest godna z tematem konkursu

 • Praca powinna być podpisana na odwrocie i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, tytuł pracy, imię i nazwisko rodzica/opiekuna,telefonkontaktowy

      oraz adres mailowy.

 

Forma pracy konkursowej

 • Technika poetycka: dowolna.

 

 • Format prac: karta A4

 • Wiersz powinien być w formie drukowanej, a nie pisemnej

Informacje ogólne:

 

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku oraz zaproszeni eksperci. Rodzice dzieci (ich opiekunowie prawni) zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z niniejszym regulaminem. Uczestnictwo w konkursie oznacza pełną akceptację warunków regulaminu. Udział w konkursie jest nieodpłatny. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży (do lat osiemnastu).

Cele konkursu

 

1.  Przybliżenie dzieciom postaci Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin papieża.

 

2.  Pielęgnowanie pamięci o Ojcu Św. w naszych rodzinach oraz wychowanie dzieci w duchu wartości głoszonych przez św. Jana Pawła II.

 

3.  Rozwijanie inwencji twórczej oraz kreatywności dzieci, kształtowanie wrażliwości artystycznej i estetycznej.

 

4.  Kształtowanie postaw sprzyjających poszanowaniu zasad uczciwej rywalizacji

 

5.  Prezentacja plastycznej twórczości dzieci w środowisku lokalnym

 

6.  Integracja wokół wartości wychowawczych zawartych w papieskim nauczaniu.

 

7.  Budowanie rodzinnych więzi międzypokoleniowych poprzez wspólne działanie plastyczne z pomocą rodziców, dziadków, rodzeństwa.

 

Konkurs organizowany jest w trzech grupach wiekowych:

 

- kategoria wiekowa – klasy I-III (tylko konkurs plastyczny)

- kategoria wiekowa – klasy IV – VI (konkurs plastyczny i poetycki)

- kategoria wiekowa – klasy VI – VIII (konkurs plastyczny i poetycki) 

 

Pierwszy etap konkursu przebiega w macierzystych placówkach katechetycznych (parafiach), które do etapu międzyszkolnego wysyłają maksymalnie 3 prace z każdej kategorii wiekowej.

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.