Screen Shot 2020-10-15 at 6.50.18 PM.png

KONKURS NOWOJORSKIEGO KOŁA PRZYJACIÓŁ FUNDACJI JANA PAWŁA II  

W NOWYM JORKU

pod patronatem ks.bp.Witolda Mroziewskiego

 

 

„Musicie od siebie wymagać, 

nawet gdyby inni od was 

nie wymagali”

 

 

 

Regulamin Konkursu

 Formuła 

 1. Konkurs adresowany jest  do uczniów klas I-VIII programów katechetycznych działających przy polskich parafiach w Nowym Jorku.

 2. Konkurs jest jednoetapowy. Pracę konkursową wykonuje dziecko.

 3. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace autorskie, dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do innych konkursów.

 

Kategorie

 1. KONKURS PLASTYCZNY 

 2. KONKURS POETYCKI NA NAJCIEKAWSZY WIERSZ O JANIE PAWLE II

 

Informacje ogólne

 1. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Kola Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku oraz zaproszeni eksperci.

 2. Rodzice dzieci (ich opiekunowie prawni) zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 3. Uczestnictwo w konkursie oznacza pełną akceptację warunków regulaminu.

 4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

 5. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży (do lat osiemnastu)

 Cele konkursu

 1. Przybliżenie dzieciom postaci Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin papieża.

 2. Pielęgnowanie pamięci o Ojcu Św. w naszych rodzinach oraz wychowanie dzieci w duchu wartości głoszonych przez św. Jana Pawła II.

 3. Rozwijanie inwencji twórczej oraz kreatywności dzieci, kształtowanie wrażliwości artystycznej i estetycznej.

 4. Kształtowanie postaw sprzyjających poszanowaniu zasad uczciwej rywalizacji

 5. Prezentacja plastycznej twórczości dzieci w środowisku lokalnym

 6. Integracja wokół wartości wychowawczych zawartych w papieskim nauczaniu.

 7. Budowanie rodzinnych więzi międzypokoleniowych poprzez wspólne działanie plastyczne z pomocą rodziców, dziadków, rodzeństwa.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:

 1. kategoria wiekowa – klasy I-III (tylko konkurs plastyczny)  

 2. kategoria wiekowa – klasy IV – VI (konkurs plastyczny i poetycki)

 3. kategoria wiekowa – klasy VI – VIII (konkurs plastyczny i poetycki)

Pierwszy etap konkursu miał przebiegać w macierzystych placówkach katechetycznych (parafiach). W związku z zaistniałą sytuacją wywołaną przez COVID-19 praca w macierzystych placówkach przeniosła się na online, dlatego dzieci i młodzież mogą wykonać prace plastyczne oraz napisać wiersze w domu i przesłać do parafii św.Krzyża na Maspeth w wyznaczonym regulaminem terminie. 

Wymogi Formalne Konkursu Plastycznego

 • Praca jest zgodna z tematem konkursu

 • Praca powinna być podpisana na odwrocie i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, tytuł pracy, imię i nazwisko (imiona i nazwiska) członków rodziny współtworzących pracę, telefon kontaktowy oraz  adres mailowy.

Forma pracy konkursowej

 • Technika plastyczna: dowolna.

 • Format prac: karta A4, papier techniczny – Brystol

 

Kryteria oceny prac konkursowych

Komisja konkursowa będzie oceniać prace spełniające wymienione w regulaminie warunki wg kryteriów:

 1. Zgodność z tematem konkursu,

 2. Walory oraz oryginalność formy artystycznej

 3. Estetykę praz ogólny wyraz artystyczny wykonania

 4. Indywidualne  wykonanie pracy przez dziecko.

 

 

Wymogi Formalne Konkursu Poetyckiego

 • Praca jest zgodna z tematem konkursu

 • Praca powinna być podpisana na odwrocie i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, tytuł pracy, imię i nazwisko (imiona i nazwiska) członków rodziny współtworzących pracę, telefon kontaktowy oraz  adres mailowy.

Forma pracy konkursowej

 • Technika poetycka: dowolna.

 • Format prac: karta A4

 • Wiersz powinien być w formie drukowanej, a nie pisemnej

Kryteria oceny prac konkursowych

Komisja konkursowa będzie oceniać prace spełniające wymienione w regulaminie warunki wg kryteriów:

1. Poprawność stylistyczna

2. Długość wiersza

3. Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna

4. Zgodność z tematem konkursu

5. Zastosowanie środków stylistycznych

6. Walory oraz oryginalność formy poetyckiej

Terminarz konkursu

 1. Termin dostarczania prac: 15 listopada 2020 do parafii św.Krzyża  (61-21 56 Road, Maspeth NY 11378)

 2. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w maju. Dokładna data będzie podana w późniejszym terminie.

 3. Laureaci konkursu z poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe. 

 4. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na uroczystym bankiecie  Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawla II w Nowym Jorku. Wszystkie prace będą honorowo zaprezentowane na stronie internetowej fundacji.

 

 

Ochrona danych osobowych i własności intelektualnej

Uczestnik konkursu oraz rodzic – opiekun biorąc udział w konkursie wyrażają równoznacznie zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych w celach konkursowych i tylko przez organizatora konkursu.

Postanowienia końcowe

 1. Dostarczone prace na konkurs nie będą zwracane autorom.

 2. Opinie o poszczególnych pracach konkursowych nie będą udostępniane.

 3. Komunikat zawierający informację o wynikach konkursu zostanie opublikowany m.in. na stronie internetowej Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawla II w Nowym Jorku po uroczystym wręczeniu nagród.

Bliższych informacji o konkursie udziela:

Krzysztof Gospodarzec – 631-875-8413

Katarzyna Ziółkowska – 347-678-3811

Ewa Bałdyga - 646-309-1245