Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.

Kochani Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice,

Rok 2019 jest rokiem Jubileuszu Konkursu „Być Polakiem” i z tej okazji uczestnik, którego nadesłana praca otrzyma kolejny numer 5000 (dotychczas w dziewięciu edycjach wpłynęło 4724 prace), zostanie zaproszony do Polski, jako Gość Specjalny i będzie uczestniczył  Gali na Zamku Królewskim i w wycieczce.

Przed dziesięcioma laty rozpoczęliśmy dialog o sprawach polskich z młodą Polonią
i tą młodzieżą, która kiedyś wyemigrowała za granicę. Był to rok 30- lecia rejestracji  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Prosiliśmy wtedy, aby uczestnicy Konkursu zebrali rodzinne wspomnienia, jak ich bliscy, żyjący poza granicami, walczyli o wolną Polskę. Ilość i jakość prac konkursowych przeszły nasze najśmielsze oczekiwania i potwierdziły tezę, że wolność  wywalczyliśmy wspólnie, my w kraju i Polacy w świecie. Powodzenie pierwszej edycji Konkursu dowiodło jego ważkości dla dzieci i młodzieży polonijnej. Dlatego przez kolejne lata realizowaliśmy Konkurs na całym świecie. Przez ten czas około tysiąca nagrodzonych  uczestników gościliśmy na dorocznych  Galach na Zamku Królewskim w Warszawie.

W roku 2019 chcemy do udziału w Konkursie zaprosić wszystkich dotychczasowych uczestników i tych, którzy go dopiero poznają. Proponujemy temat, który przede wszystkim zaangażuje Wasze emocje i uruchomi wyobraźnię. Pozwoli to subiektywnie, przez Wasze polskie „okulary”, spojrzeć na różnie odczuwane barwy i odcienie polskości. To z kolei pomoże udzielić sobie samemu szczerej odpowiedzi na pytania: Dzięki komu zacząłem czuć się Polakiem?, Kto lub co sprawia, że chcę umacniać polskość? A może dzięki komuś lub czemuś poczułem dumę z faktu przynależności do Narodu Polskiego?

Z całą pewnością dom rodzinny, polska szkoła, polski Kościół mają ogromny wpływ na określenie i wzmacnianie waszej tożsamości narodowej. O roli tych instytucji w kształtowaniu polskości moglibyście pisać dużo i prawdziwie. Mamy jednak dla Was zadanie, będące nie lada wyzwaniem. Chcemy poznać prawdziwe opinie dziewcząt i chłopców co sprawiło i co sprawia, że czujecie się Polakami, zachowując szacunek dla kraju, w którym żyjecie? Interesują nas spostrzeżenia, kto i co motywuje Was do zainteresowania się polską historią i współczesnością.

Proponujemy jeden temat dla wszystkich grup wiekowych. To szczere, nieudawane uzasadnienie będzie największą wartością Waszej pracy konkursowej. Naturalnie nie zaniedbujcie troski o piękno języka polskiego.

 Temat  jubileuszowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestem Polakiem!

Czekamy z ogromną ciekawością i niecierpliwością na Wasze prace konkursowe i czekają na Was piękne nagrody, m.in. przyjazd do Polski na Galę i wycieczka. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do  3 marca 2019 r.

 

Forma przygotowania pracy dla grup wiekowych pozostaje bez zmian. To jest:

  • Grupa I, 6 – 9 lat – prace plastyczne.

Proszę wysłać pocztą na adres Fundacji „Świat na Tak”, Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa, Polska

  • Grupa II, III, IV, 10 – 22 lata – prace literackie. 

Proszę wysłać emailem: bycpolakiem2019@gmail.com

  • Grupa V, 10 -22 lata – prace filmowe.

Proszę wysłać za pomocą serwisu: wetransfer.com (bycpolakiem2019@gmail.com )

Życzymy powodzenia w imieniu Komitetu Organizacyjnego:

KoordynatorPrzewodniczący JuryPrzewodnicząca Jury, Moduł ARzecznik Prasowy

 Marek MachałaRoman ŚmigielskiHelena MiziniakHalina Koblenzer

 

 

Przewodnicząca Konkursu

Joanna Fabisiak

REGULAMIN X EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
MODUŁ „A” - dla dzieci i młodzieży

I. Postanowienia ogólne:

Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski .

§ 1

Cele Konkursu:
1. Przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.
2. Uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej.
3. Kształtowanie postaw patriotycznych.
4. Poznawanie historii Polski splecionej z historią swojej rodziny.
5. Doskonalenie sprawności języka polskiego.
6. Ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności.

§ 2

Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii, Fundacja „Świat na Tak”.

§ 3

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej oraz dzieci Polaków mieszkających poza granicami Polski, w wieku 6-22 lat, pod warunkiem, że są uczniami lub studentami.

§ 4

Tematy Konkursu ustalane są co roku przez Jury. Prace konkursowe mogą być w formie plastycznej, literackiej i filmowej.

II. Warunki uczestnictwa:

§ 5

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Fundacji „Świat na Tak”: www.swiatnatak.pl
Prace nadesłane bez kompletnie wypełnionego formularza nie zostaną zakwalifikowane do oceny przez Jury.

§ 6

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Konkursu.

§ 7

Podstawowym kryterium formalnym przyjęcia pracy do Konkursu jest jej samodzielne napisanie lub wykonanie. Prace niesamodzielne nie będą oceniane. Przy stosowaniu cytatów należy to odpowiednio zaznaczyć (np. przez zastosowanie cudzysłowu lub kursywy) oraz podać autora i źródła, z których się korzystało.

§ 8

W Konkursie można uczestniczyć wielokrotnie, można być wyróżnianym, jednak laureatem w danej grupie wiekowej można zostać tylko raz.

§ 9

Przekazanie pracy do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że praca nie narusza praw autorskich osób trzecich. Za ewentualne roszczenia wynikające z praw autorskich odpowiada uczestnik Konkursu

§ 10

Kryteria oceny prac:
• zgodność z przesłaniem ideowym Konkursu;
• walory edukacyjne;
• walory artystyczne;
• oryginalność pomysłów;
• zgodność z tematem.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę także:
• zaangażowanie w przygotowanie pracy;
• kreatywność;
• poprawność językowa;
• czas pobytu za granicą Polski.

§ 11

Formy prac konkursowych:
• prace plastyczne w dowolnej technice ewentualnie uzupełnione tekstem.
• prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych lub na podstawie materiałów archiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży filmowych, itp.; prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami, które są własnością autora pracy.
• filmy w polskiej wersji językowej lub zawierające polskie tłumaczenie.

§ 12

Wymagania formalne dotyczące prac konkursowych:
• Prace pisemne (pliki z rozszerzeniem doc., docx.) nie mogą być dłuższe niż 12 000 znaków i przekraczać 6 stron formatu A4, pisanych czcionką 12pkt. Należy używać polskich znaków. Można przesyłać prace starannie napisane ręcznie.
• Prace filmowe nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Prace te powinny być przesłane w formatach .mov, .avi, .wmv, .mp4.
• Wszystkie prace muszą zawierać nazwisko i imię, wiek oraz kraj zamieszkania autora.
• Przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne. Przesłane prace zbiorowe nie będą ocenione

§ 13

Sposób przesłania prac do Organizatora:
• prace plastyczne na adres Fundacji „Świat na Tak”, Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa, Polska, z dopiskiem na kopercie/paczce: Konkurs „Być Polakiem”.
• prace pisemne na adres mailowy: bycpolakiem2019@gmail.com z podaniem w temacie maila nazwiska i imienia, wieku oraz kraju zamieszkania autora i tytułu pracy.
• filmy za pomocą serwisu wetransfer.com (adres mailowy: bycpolakiem2019@gmail.com) z podaniem w temacie transferu nazwiska i imienia, wieku oraz kraju zamieszkania autora i tytułu pracy.

III. X edycja Konkursu

§ 14

Temat: Jestem Polakiem (wspólny dla wszystkich grup wiekowych).
Grupa Wiek Format
I 6-9 lat Prace plastyczne
II 10-13 lat Prace literackie
III 14-16 lat Prace literackie
IV 17-22 lat Prace literackie
V 10-22 lat Filmy

§ 15

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2019 r.

§ 16

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji pod koniec kwietnia 2019 r.

§ 17

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników.

§ 18

Nagrody w Konkursie:
Grupa I
• nagrody rzeczowe
• dyplomy
Grupy II - V
• pobyt edukacyjny w Polsce – lipiec 2019 r. (w miarę posiadanych środków finansowych)
• udział w Gali Konkursu na Zamku Królewskim w Warszawie (w miarę posiadanych środków finansowych)
• nagrody rzeczowe
• dyplomy

§ 19

W przypadku publikacji prac konkursowych Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich skracania i redagowania, a także publikacji w całości lub we fragmentach w celach promocyjnych Konkursu.

§ 20

Prace przesłane na Konkurs stają się własnością organizatorów. Nie są odsyłane do Autorów.

§ 21

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany te zostaną umieszczone na stronie internetowej Fundacji „Świat na Tak”: www.swiatnatak.pl.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konkursu
Marek Machała - Koordynator Konkursu
bycpolakiem2019@gmail.com
tel. +48 603 330 905