XXXIII Międzynarodowy Konkurs

 Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

 

 

 

Szanowni Państwo,

ponownie przypominamy i zapraszamy zaprzyjaźnionym z dziecięcą i młodzie­żową twórczością literacką – nauczy­cielom – o trzydziestej trzeciej edycji – MiędzynarodowegoKonkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej.

Regulamin konkursu:

 

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i średnich.
 2. Tematyka wierszy i opowiadań  jest dowolna.
 3. Prace konkursowe należy nadsyłać do 26 lutego 2017 r. na e-mail:  renolszak@wp.pl 
 4. Ze względów organizacyjnych, bardzo prosimy o bieżące przekazywanie otrzymanych prac od uczniów - z uwagi na konieczność tłumaczenia niektórych prac i ocenę przez członków Komisji. 
 5. Dla pełnego obiektywizmu oceny w kategorii poezji – każdy autor proszony jest  
  o nadesłanie kilku wierszy.
 6. Wiersze i opowiadania powinny być przesłane w wersji elektronicznej podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela. 
 7. Nadesłane teksty konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane. Zachęcamynauczycielido pozyskiwania prac-opowiadań i wierszy-pisanych przez dzieci w szkołach amerykańskich.  Różnorodna tematyka często jest doskonałym tekstem na konkurs.
 8. Organizatorzy dopuszczają możliwość przysyłania przez dzieci i młodzież polonijną utworów literackich w języku angielskim.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca kwietnia 2017 r.
 10. Prace oceniane będą w kategoriach:

wiersze

uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VI i uczniowie klas starszych; 

opowiadania

      uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VI, uczniowie klas starszych. 

 1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Wanda Chotomska, jako przewodnicząca; poeci, prozaicy i dziennikarze; pracownicy nau­kowi Uniwersytetu Warszawskiego i Aka­demii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści.
 2. Wyróżnione wiersze i opowiadania będą opubli­kowane w kolejnej książce podsumowującej konkursu, a także w prasie.
 3. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku i zaplanowane jest na październik 2017 r. Dokładna data, nazwiska przyszłorocznych Gości podane zostaną w terminie późniejszym.
 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrali.

 

W przypadku pytań proszę dzwonić, tel. kontaktowy koordynatora: 917.386.7020

 

 

Dorota Andraka                                                                                                      Renata Jujka

Prezes CPSD                                                                                                          Koordynator Konkursu

 

Nauczyciel odpowiedzialny za konkurs:P. Malgorzata Skrodzki