Certyfikaty

 • Ministerstwo Edukacji w Polsce wprowadziło egzaminy 15 października 2003r.
 • Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy i obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, którzy ukończyli 16 lat, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się do egzaminu przygotowywali.
 • Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.
 • Egzaminy certyfikatowe przeprowadzane są na trzech poziomach zaawansowania: podstawowym (B1), średnim ogólnym (B2) i zaawansowanym (C2).
 • Egzamin pisemny trwa 225 minut i składa się z czterech części : 30-minutowy sprawdzian z rozumienia ze słuchu, 60-minutowy z gramatyki, 45-minutowy z rozumienia tekstów pisanych, 90-minutowy z umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej.
 • Egzamin ustny trwa co najmniej 15 minut. Zdający losują jeden z przygotowanych zestawów zadań.
 • Za każdą z umiejętności (czterech pisemnych i ustnej) zdający może uzyskać 40 punktów, a za cały test – 200 punktów.
 • Warunkiem zdania testu jest uzyskanie oceny pozytywnej (minimum 60%, czyli 24 punkty) z każdej części egzaminu.
 • Egzaminy odbywają się, gdy zgłosi się co najmniej 20 kandydatów.
 • Opłaty za egzamin wynoszą w euro (lub w innej walucie wg aktualnego przelicznika) w zależności od poziomu: 60-100 euro, a za certyfikat – 20 euro.

Ocenę końcową z egzaminu ustala się, sumując punkty uzyskane z poszczególnych części. Wynik egzaminu na certyfikacie jest podawany w formie oceny słownej według następującej skali:

 • celujący 189,6 - 200 punktów (94,8% - 100%)
 • bardzo dobry 169,6 - 189,5 punktów (84,8% - 94,75%)
 • dobry 149,6 - 169,5 punktów (74,8% - 84,75%)
 • dostateczny 120 - 149,5 punktów (60% - 74,75%)
 • niedostateczny 0 - 119 punktów. (0 - 59,5%)

POZIOM

LICZBA PUNKTÓW / CZAS EGZAMINU

B1

 • Rozumienie ze słuchu – 40 punktów (30 min.)
 • Rozumienie tekstu 40 p. (45 min.)
 • Poprawność gramatyczna – 40 p. (60 min.)
 • Pisanie – 40 p. (90 min.)
 • Mówienie – 40 p. (15 min.)

200 punktów

B2

 • Rozumienie ze słuchu – 40 punktów (30 min.)
 • Rozumienie tekstu 40 p. (45 min.)
 • Poprawność gramatyczna – 40 p. (60 min.)
 • Pisanie – 40 p. (90 min.)
 • Mówienie – 40 p. (15 min.)

200 punktów

C2

 • Rozumienie ze słuchu – 40 punktów (30 min.)
 • Rozumienie tekstu 40 p. (45 min.)
 • Poprawność gramatyczna – 40 p. (60 min.)
 • Pisanie – 40 p. (90 min.)
 • Mówienie – 40 p. (15 min.)

200 punktów

 

PRÓG ZALICZENIA EGZAMINU

B1, B2, C2 – aby zdać egzamin należy uzyskać 60 % z każdej części egzaminu.

Osoby, które nie zdały egzaminu mogą do niego przystąpić na tym samym poziomie ponownie dopiero po roku. 

WIECEJ O CERTYFIKATACH NA:

www.certyfikatpolski.pl